Bonusový program Harley-Davidson® Praha

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY BONUSOVÉHO PROGRAMU HARLEY-DAVIDSON® PRAHA

Bonusový program Harley-Davidson® Praha je věrnostní program (dále jen „bonusový program“) provozovaný společností Klasik Moto, a.s., IČ 257 357 81, se sídlem
U Šalamounky 769/41, 158 00, Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5781 (dále jen „Společnost“).

 

Členství

 1. Členem bonusového programu je fyzická nebo právnická osoba (dále jen „Člen“), která je držitelem bonusové karty vydané k účtu řádně zaregistrovanému v bonusovém programu v souladu s pravidly v těchto všeobecných podmínkách.
 2. Registrovaným Členem bonusového programu se může stát pouze zákazník, který řádně vyplní registrační formulář (k dispozici v sídle Společnosti) včetně udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, a současně vysloví souhlas se všeobecnými podmínkami.
 3. Zákazník, který má zájem stát se registrovaným Členem bonusového programu, svým podpisem na registračním formuláři uděluje společnosti Klasik Moto, a.s. na dobu neurčitou svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých vyplněním registračního formuláře za účelem provozování bonusového programu, pro nabízení obchodu a služeb, k marketingovým účelům a dále za účelem poskytování těchto údajů dalším subjektům, zejména partnerům Společnosti. Osoba, která poskytla Společnosti osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoli odvolán.
 4. Zákazník bere na vědomí, že na členství v bonusovém programu není právní nárok. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout zaregistrování zákazníka.
 5. Náležitě vyplněný formulář v listinné podobě zákazník předá zaměstnanci Společnosti, který jej zaregistruje a ihned vydá Členovi bonusového programu bonusovou kartu, která je okamžitě aktivována.
 6. V případě ztráty nebo odcizení bonusové karty, je Člen bonusového programu povinen její ztrátu / odcizení neprodleně ohlásit Společnosti. Společnost následně zajistí její deaktivaci a převod bonusů na nově vystavenou bonusovou kartu.
 7. Členství v bonusovém programu zaniká: 
  • okamžikem úmrtí Člena,
  • dnem zániku Člena, který je právnickou osobou, bez právního nástupce,
  • uvedením nepravdivé informace v registračním formuláři,
  • okamžikem, kdy Společnost obdrží písemnou žádost zákazníka o ukončení členství v bonusovém programu,
  • dnem ukončení bonusového programu,
  • z dalších závažných důvodů.
 1. Smrtí nebo zánikem Člena bonusového programu zanikají dosud získané bonusy v rámci bonusového programu.
 2. Členství v bonusovém programu včetně práv s ním spojených je nepřevoditelné na jinou osobu.

 

Získání bonusu

 Při každém uskutečněném nákupu obdrží Člen bonusového programu po předložení bonusové karty za provedenou transakci tzv. bonus. Bonus lze získat pouze za nákup výrobků nebo produktů, které jsou Společnosti dodávány H-D  nebo jinými licencovanými výrobci.  Konkrétní seznam výrobků či produktů, za jejichž nákup nebudou bonusy v rámci bonusového programu přidělovány, Společnost zveřejní na internetových stránkách www.harley-davidson-praha.cz nebo bude k nahlédnutí na provozovně společnosti.

 1. Výše bonusu připsaného na účet na základě provedeného nákupu zboží závisí na procentu, které je konkrétnímu Zákazníkovi přiděleno společností. Rozmezí je od 1% do 15% a jeho výše pro konkrétního zákazníka je čistě rozhodnutí společnosti. Výše procenta bonusu může být společností kdykoliv změněna a tato skutečnost bude Zákazníkovi oznámena při jeho dalším nákupu, na který se změněná výše bude vztahovat.
 2. K připsání bonusu na daný účet nedojde v následujících případech: 
  • byl získán v rozporu s dobrými mravy,
  • byl získán v rozporu s právními předpisy nebo těmito všeobecnými podmínkami,
  • transakce byla následně zrušena,
  • získán technickou chybou systému.
 1. Platnost bonusů je 12 měsíců ode dne jejich připsání na bonusový účet. Po uplynutí tohoto časového období nevyčerpané bonusy propadnou bez náhrady.
 2. Informace o aktuálním stavu bonusového účtu obdrží Člen bonusového programu na požádání v sídle Společnosti nebo je získá prostřednictvím daňového dokladu (paragon, faktura).

 

Čerpání / Výměna bonusů

 1. Získané bonusy může Člen bonusového programu uplatnit v  sídle Společnosti při platbě výrobků, služeb a dalších produktů, vyjma, těch které budou uvedeny na seznamu, zveřejněném na internetových stránkách www.harley-davidson-praha.cz nebo bude k nahlédnutí na provozovně společnosti.
 2. Při platbě bonusy se Členu bonusového programu elektronicky odečte příslušný počet bonusů odpovídající hodnotě nákupu. Výši bonusu, za kterou je možné si daný výrobek, produkt či službu vyměnit, určuje Společnost a je oprávněna ji měnit.
 3. Bonusem je možné hradit i část ceny zvoleného produktu, výrobku či služby.
 4. Bonusy není možné proměnit v hotovost.
 5. Z uplatněného Bonusu se další Bonus nevypočítává

Společnost je oprávněna jednostranně změnit nebo modifikovat všeobecné podmínky, přičemž o této změně bude Člen bonusového programu informován. Společnost si vyhrazuje právo ukončit bonusový program s tím, že v takovém případě bude Člen bonusového programu předem informován a Společnost mu umožní vypořádání získaných bonusů.

 Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.4. 2011.