Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů www.harley-davidson-praha.cz

My, tedy společnost Klasik Moto a.s., U Šalamounky 41, Praha 5, 150 00, IČ: 25735781, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 5781, shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a používáme určité typy informací o návštěvnících našich webových stránek, obchodu a našich zákaznících, včetně jejich zákonných zástupců (pokud je to relevantní), potenciálních zákazníků, účastníků našich soutěží, losování, akcí, průzkumů nebo událostí a osob, které požadují dostávat informace o našich produktech a službách. Tyto zásady stanovují, jaké informace shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a pro jaké účely je používáme. S použitím našeho webu nebo poskytnutím informací o vás, souhlasíte se shromažďováním, zpracováním, uchováváním, sdílením a předáváním těchto informací, v souladu s těmito zásadami.

Jaké informace o vás shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a používáme?

Můžeme shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a používat informace obsahující vaše jméno, kontaktní údaje, IP adresu, pracovní pozici, číslo řidičského průkazu a průkazu totožnosti, pohlaví, datum narození, osobní zájmy a další informace, které jste dobrovolně poskytli, prodejní objednávky a historii, informace týkající se vašeho motocyklu, záruky výrobku a opravy. Můžeme také shromažďovat informace o vašem používání této webové stránky, demografické a geografické informace, zájmy o naše produkty a služby, stejně jako marketingové preference.

Prohlašujeme, že shromažďujeme vaše osobní údaje a další informace pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.


Kde získáme informaceo vás?

Vaše osobní údaje a další informace o vás můžete poskytnout přímo nám, nebo je můžeme sbírat, když nás budete kontaktovat přímo, obvykle prostřednictvím našich webových stránek, nebo našeho zákaznického týmu, když umístíte objednávku, vznesete dotaz, kontaktujete nás s dotazem nebo obavami, vaší účastí v soutěži, propagace, průzkumu, události nebo navštívíte naši prodejnu. Můžeme také získat informace od jiných autorizovaných prodejců HarleyDavidson, společnosti HarleyDavidsonInc a jejích dceřiných společností a přidružených subjektů, vybraných obchodních partnerů a občas z jiných třetích stran a tyto informace můžeme kombinovat s informacemi, které již o vás máme.

Předpokládáme, že veškeré informace o vás, včetně vašich osobních údajů, jsou přesné a pravdivé a že jste si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pro jaké účely budeme shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a používat vaše osobní údaje a další informace o vás?

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou všechny informace, které o vás získáme,shromažďovány, zpracovávány, uchovávány a používány výhradně pro jeden nebo více z těchto účelů:

• poskytovat motocykly, produkty a služby, které jste si objednali nebo o ně zažádali, zpracovávat a plnit vaše objednávky a vykonávat tak v souladu s našimi smluvními nebo zákonnými právy a povinnostmi, s ohledem na záruky, fakturaci a dopravu;
• poskytovat informace nebo citáty, které jste zadali, a reagovat na vaše dotazy;
• přezkoumat a kvalifikovat vás k financování, pokud máte zájem,
• ke zlepšení kvality našich webových stránek, stejně jako našich a HarleyDavidson produktů a služeb;
• dozvědět se více o vašem produktu a preferovaných službách a přizpůsobit a zlepšit jak vaše i naše zkušenosti, tak i produkty HarleyDavidson a služby založené na vašem osobním profilu;
• pro reklamu a možnost poskytnout a aktualizovat vám novinky a informace o našich produktech, službách, soutěžích, losování a propagačních akcích, (jen pokud nám neřeknete, že si nepřejete dostávat takové marketingové zprávy), a příležitostně pro průzkumy, analýzy a průzkum trhu;

S kým sdílíme a komuposkytujemevaše osobní údaje a další informace o vás?

Vaše osobní údaje a další informace o vás používané můžeme sdílet a poskytovat:

• společnostiHarleyDavidson Inc. a jejímdceřiným a přidruženým subjektům a jejich obchodním partnerům, kteří poskytují značkové výrobky nebo službyHarleyDavidson;
• jiným autorizovaným prodejcůmHarleyDavidson;
• poskytovatelům služeb, kteří poskytují služby naším jménem, například většině poskytovatelů IT a poštovních služeb;
• obchodním partnerům, jako jsou marketingové agentury, nebo jiné strany, pokud se zaregistrujete k jejich službám. Vaše osobní údaje a informace o Vás můžeme také sdílet se třetími stranami, včetně donucovacích orgánů a soudů, pro právní nebo regulační důvody, pokud budeme prodávat naše podnikání nebo za účelem zamezení podvodům.

Kromě zaměstnanců naší společnosti, jsou i zaměstnanci osob, se kterými sdílíme vaše osobní údaje a informace o vás, nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají vaše osobní údaje a další informace o vás, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního nebo obdobného poměru.

Máme přenos informací v mezinárodním měřítku?

Některé z třetích stran, se kterými sdílíme a kterým poskytujeme Vaše osobní údaje a další informace o vás, sídlí mimo území Evropské unie, v zemích, které neposkytují stejnou úroveň ochrany jako v naší zemi. Nicméně jsme přijali bezpečnostní opatření k ochraně informací při převodu tak, aby úroveň ochrany byla zachována.

Odkazy třetích stran

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Nejsme zodpovědní za bezpečnost nebo soukromí jakékoli informace shromažďované na těchto stránkách. Doporučujeme vám přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů vztahující se na webové stránky třetích stran, abyste pochopili, jak jsou v takových případech shromažďovány, zpracovávány a používány informace o vás.

Marketing

Poskytnutím svých osobních údajů současně potvrzujete, že udělujete společnosti Klasik Moto a.s., společnosti HarleyDavidson Inc. a jejím dceřiným a přidruženým subjektům a jejich obchodním partnerům, kteří poskytují značkové výrobky nebo služby HarleyDavidson, souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Pokud nám poskytnete své kontaktní údaje, můžete mít tedy možnost získat různé informační bulletiny a další propagační sdělení od nás nebo společnosti HarleyDavidson, Inc. a jejích dceřiných a přidružených subjektů. Tato sdělení mohou zahrnovat například informace o nejnovějších produktech a službách HarleyDavidson, včetně speciálních nabídek, které by Vás mohly zajímat. Můžete se snadno odhlásit nebo požádat, abyste byli vyjmuti z našeho seznamu aktivních marketingových příjemců nebo změnit své marketingové komunikační preference kdykoli po odhlášení odkazu nebo pokynech v marketingových zprávách, které obdržíte, případně nás kontaktovat.

Cookies a sledovací technologie

Cookies používáme na našich webových stránkách, aby bylo možné poskytnout nám míru sledování reklamy a analýzy trendů, správu webu, sledování pohybu uživatelů a shromáždit širokou škálu demografických a geografických informací. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěny na vašem počítači webových stránek, které jste navštívili. Jsou široce používány v zájmu, aby webové stránky fungovaly efektivněji a poskytovaly informace pro vlastníky webu. Můžete přijmout nebo odmítnout cookies změnou nastavení svého prohlížeče. Nicméně, pokud se rozhodnete soubory cookies zakázat, možná nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky. Chcete‐li se dozvědět více o cookies, včetně toho, kde se cookie umísťují a jak se spravují a mažou, navštivte: www.allaboutcookies.org

Svým přístupem a využitím našeho webu vyjadřujete souhlas ke skladování cookies na vašem zařízení a přístup k těmto cookies nebo sledovacím technologiím.

Děti

Nechceme vědomě shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a používat žádné osobní údaje a další informace o dětechmladších osmnácti let bez souhlasu rodičů, pokud to není povoleno zákonem. Pokud jste mladší 18 let, prosím neposkytujte nám informace o vás, pokud váš rodič nebo opatrovník neřekne, aby jste tak učinili.

Jak můžete získat přístup k informacím, které o vás máme?

Chcete-li dostávat detaily o informacích, které o vás máme, pokud se vaše informace změní nebo si myslíte, že informace jsou nesprávné nebo neúplné, nechcete již dále dostávat reklamní sdělení a marketingové zprávy nebo máte jakékoliv dotazy týkající se této zásady ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese naší prodejny:

Harley-Davidson Praha, U Šalamounky 41, 150 00, Praha 5
Email:info@harley-davidson-praha.cz

Pokud si nepřejete, aby vaše osobní údaje a další informace o vás byly takto evidovány ve smyslu těchto zásad, stačí, když nám písemně sdělíte svůj nesouhlas s tímto zpracováváním a evidováním jeho osobních údajů a my jsme povinni dle § 5 odst. 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, odstranit vaše osobní údaje a další informace o vás ze své databáze, jakož i databází osob, se kterými jsme vaše osobní údaje sdílely anebo jim vaše osobní údaje a další informace o vás poskytly. Pokud se tak ani přes písemnou žádost nestane, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Změny zásady ochrany osobních údajů

Můžeme měnit a aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů, aby odrážely veškeré změny ve způsobu, jakým zpracováváme informace o vás. V tomto případě budeme zveřejňovat tyto zásady ochrany osobních údajů na našich webových stránkách.

 

PRIVACY POLICY

Privacy Policy www.harley-davidson-praha.cz

We, Klasik Moto a.s., U Šalamounky 41, Praha 5, 150 00, Comp. Id. No.: 25735781, registered in the Public Register kept by the Municipal Court in Prague, File No. B 5781, collect, process, retainand use certain types of information about the visitors of our website and store, our customers, including their legal representatives (if applicable), prospective customers, participants in our contests, prize draws, promotions, surveys or events and persons who request to receive information about our products and services. This policy sets out what information we collect, process, retainand how we use it. By using our website or providing us with information about you, you consent to the collection, processing,retaining, sharing and transfer of that information consistent with this Privacy Policy.

What information about you do we collect, process, retain and use?

We may collect, process, retain anduse information containingyour name and contact details, IP address, job title, driving license and identity card number, gender, birthday, personal interests and other information that you voluntarily provide, sales orders and history, information related to your motorcycle, product warranties, guarantees and repairs. We may also collect information about your use of this website, demographic and geographic information, your product and service interests and preferences as well as marketing preferences.

We declare that we collect your personal and other information to the extent necessary to accomplish the specified purpose only and to process it in accordance with the purpose for which they have been collected only.

Where do we get the information about you from?

You may provide your personaland other information about you directly to us or we may collect it when you contact us directly, normally via our website, when you place an order, make an enquiry, contact us with a question or concern, participate in a contest, promotion, survey or event or visit our store. We may also receive information from other authorized Harley Davidson dealers, Harley Davidson Inc.and its subsidiary and affiliate entities, selected business partners and occasionally from other third parties and may combine this information with the information we already have about you.

We believe that all information about you, including your personal information, is precise and true and that you are aware of your rights pursuant to Sections 12 and 21 of Act No. 101/2000 Coll., on Personal Data Protection.

For which purposes do we collect, process, retain and use your personal and other information about you?

In compliance with Section 5 of Act No. 101/2000 Coll., on Personal Data Protection,all information about you we get is collected, processed, retained and used exclusively for one or more of the following purposes:

• to provide motorcycles, products and services you have ordered or asked for, to process and fulfill your orders and to exercise in compliance with our contractual or statutory rights and obligations, including with respect to guarantees and warranties, billing and shipping;
• to provide information or quotes you requested and to respond to your queries;
• to review and qualify you for financing, if you are interested,
• to improve the quality of our website as well as our and Harley Davidson products and services;
• to learn more about your product and service preferences and to personalize and enhance your experience and our as well as Harley Davidson products and services based on your personal profile;
• for advertising and to provide and update you with news and information about our products, services, contests, prize draws and promotions (unless you told us that you do not want to receive such marketing messages), and occasionally for surveys, analysis and market research;

With whom do we share your personal and other information about you and who do we provide it with?

We may share and provide your personal and other information about you used with:

• Harley Davidson Inc. and its subsidiary and affiliate entities and their business partners who provide Harley Davidson branded products or services;
• other authorized Harley Davidson dealers;
• service providers who perform services on our behalf, such as most IT providers and mail services;
• our business partners, such as marketing agencies, or other parties if you sign up for their services. We may also share your personal and other information about you with third parties, including law enforcement agencies and courts, for legal or regulatory purposes, if we sell our business or for the purpose of preventing fraud.

Apart from our employees, also the employees of entities we share your personal and other information about you with or any other individuals processing your personal andother information about you must maintain confidentiality about personal information even after termination of the employment or similar relationship.

Do we transfer information internationally?

Some of the third parties with whom we share your personal and other information about you and who we provide it with are located outside the European Union in countries that do not provide the same level of protection as in our country. However, we have taken safeguards to protect the information so transferred in order to maintain the level of protection.

Third-Party Links

This website may contain links to third-party sites. We are not responsible for the security or privacy of any information collected by those sites. We recommend that you review the privacy statements applicable to the third-party websites to understand how they collect, process anduse information about you.

Marketing

When you provide us with your personal information, at the same time, you confirm that you consentthat Klasik Moto a.s., Harley Davidson Inc. and its subsidiary and affiliate entitiesand their business partners who provide the Harley Davidson brand products or services send you newsletters within the meaning of Section 7 of Act No. 480/2004 Coll., on Certain Information Society Services, as amended, for the purposes specified in this Privacy Policy.

When you provide us with your contact details so you may be given the opportunity to receive various newsletters and other promotional communications from us and/or Harley Davidson, Inc. and its subsidiary and affiliate entities. These communications may include, for instance, details about the latest Harley Davidson products and services, including special offers in which you may be interested. You can easily unsubscribe or request to be removed from our active list of marketing recipients or change your marketing communication preferences at any time by following the unsubscribe link and/or instructions in the marketing messages you receive or by contacting us.

Cookies and Tracking Technologies

We use cookies on our website in order to provide tailored advertising and to analyze trends, administer the site, track users’ movements and gather broad demographic and geographic information. Cookies are small text files that are placed on your computer by websites that you visit. They are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site. You can accept or decline cookies by modifying your browser settings. However, if you disable cookies, you may not be able to use all features of this website. To find out more about cookies, including what cookies have been placed and how to manage and delete them, visit: www.allaboutcookies.org

By accessing and using our website, you consent to the storage of cookies on your devices and the access to such cookies or technology.

Children

We do not knowingly collect, process, retain and useany personal andother informationfrom children under the age of eighteenwithout parental consent, unless permitted by law. If you are under 18 please do not provide us with information about you unless your parent or guardian permitted you to do so.

How can you gain access to the information we hold about you?

If you want to receive details of the information we hold about you, if your information changes or you believe that the information is incorrect or incomplete, you no longer want to receive promotional communications and marketing messages or for any questions about this privacy policy, you can contact us at:

Harley-Davidson Praha, U Šalamounky 41, 150 00, Praha 5
Email:info@harley-davidson-praha.cz

If you do not wish your personal and other information about you is recorded within the meaning of this Privacy Policy, please, just let us know in writing that you do not agree with such processing and recording of the personal information and, in accordance with Section 5 of Act No. 101/2000 Coll., on Personal Data Protection Act, we must remove your personal and other information about you from our database as well as the database of people with whom we have shared your personal information or who we have provided with your personal and other information about you. If we fail to do so despite your written request, you shall have the right to approach the Office for Personal Data Protection.

Changes to the Privacy Policy

We may change and update this Privacy Policy to reflect any changes in the way we process information about you. In this case, we will post a revised Privacy Policy on our website.